maandag 28 februari 2011

STOP DE MEGASTALLEN

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over ‘het megastallen-debat’ in Brabant. Wij willen jullie graag vertellen hoe de PvdA Brabant zich vanaf maart 2010 heeft opgesteld en waarom.
Het begint in maart 2010. De provincie Brabant loopt voorop in de strijd tegen de megastallen. Al op 19 maart 2010 besloten PS mede onder aanvoering van PvdA, als eerste provincie, om geen nieuwe megastallen meer toe te laten. Genoeg is genoeg. Megastallen passen niet in een dichtbevolkte provincie als Brabant, er zijn teveel gezondheids- en milieurisico’s. De PvdA heeft dat ook duidelijk in haar verkiezingsprogramma staan. We willen naar een andere, duurzame inrichting van het platteland, met andere vormen van landbouw.
Als je als overheid een wet wijzigt, dan is er altijd sprake van overgangsrecht. Stel: een gemeente verbiedt nieuwe dakkapellen. Als u uw dakkapel al bijna heeft afgebouwd, dan mag u die afbouwen en u mag deze ook bouwen als u de vergunning op zak hebt. Zo is dat ook met de bouw van de stallen. Meteen op 19 maart vroegen de Staten aan GS, in bijzonder aan gedeputeerde Van Heugten, om een overzicht van de ‘lopende zaken’ (dat zijn de bedrijven die al volop bezig waren).
Na veel en vaak aandringen hebben de Staten uiteindelijk op 17 december besloten om zelf het criterium vast te leggen. Een lopende zaak, is een zaak waarbij de ondernemer schriftelijke overeenkomsten met de gemeente in huis heeft. Een motie met die strekking is door ALLE partijen in de Staten ondersteund. Dus ook door de SP, GL en PvdD! Alle partijen accepteren hier dus een aantal (7) lopende zaken!
Snel daarna, begin januari, kwamen GS (Van Heugten) alsnog met een overzicht. En wat bleek? De meeste bedrijven die zichzelf als ‘lopende zaak’ hadden aangemeld liggen midden in een natuurgebied of aan de rand van een dorp. En het is niet de ondernemer die daar weg wilde, het is de provincie of gemeente geweest die de ondernemer gevraagd heeft te verplaatsen. Deze verplaatsingen vinden plaats in het kader van de reconstructie, een belangrijk onderdeel daarvan is dat we veehouderijen weg willen hebben uit de natuur en dorpen.
Op 7 januari hebben de Staten de bedrijven bezocht en men was unaniem van mening dat veel van de aangemelde bedrijven inderdaad verplaatst moesten worden uit de dorpen en weg van de natuur. Hoe dit nou op te lossen?
Daar is de discussie vanaf januari tot aan de vergadering op 25 februari jl. vooral over gegaan.
Nogmaals: We hebben allang besloten dat er geen nieuwe megastallen bij moeten komen in Brabant. Uiteindelijk blijken er 31 lopende zaken te zijn aangemeld, bedrijven die vinden dat ze nog wel recht hebben om een uitzondering op dat besluit. Zeven zaken gaan op basis van de motie in december jl. sowieso door (ze hebben een schriftelijke overeenkomst! Hier waren alle partijen voor!) De overige 24 zaken zijn op 25 februari behandeld.
In dat debat wilde het CDA alle 24 zaken de ruimte geven om uit te breiden op een andere plek. De PvdA wilde met VVD en CU naast het begrip schriftelijke overeenkomst toegevoegd hebben het begrip "bestemmingsplan procedure". Een gemeente moest aan kunnen tonen dat de procedure voor een bestemmingsplan buitengebied via de raad in behandeling was genomen.
De PvdA heeft in haar handelen drie uitgangspunten vooropgesteld:
 • het zijn van een betrouwbare overheid,
 • het belang van veehouderijen weg uit natuur en dorpen én
 • het zicht houden op waar de veehouderijen naar toe gaan!
Daarom heeft de PvdA een motie ingediend die door GS is overgenomen. Die motie houdt in dat alle gevallen ‘waarvan nu en in de toekomst sprake is van verplaatsing ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan PS’. Oftewel: De PvdA heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de verplaatsing van een aantal veehouderijen uit natuur en dorpsrand en tegelijkertijd elke verplaatsing onder controle van de Staten geplaatst!
Het is nu allereerst de plicht en verantwoordelijkheid van de gemeenten (en dus de raadsleden) om wel of niet in te stemmen met de komst van de 15 bedrijven naar hun Landbouw Ontwikkelings Gebied. Een gemeente stelt haar eigen aanvullende regels. Bijv: De bedrijven die naar het LOG Graspeel zouden gaan worden door de gemeente voorlopig geweerd, tot de gevolgen voor de volksgezondheid duidelijker zijn. Ook zijn er gemeenten die aan het bouwblok een limiet stellen duidelijk onder de toegestane omvang die in de verordening staat. De gemeente Oirschot echter wil zoveel mogelijk zaken wél door laten gaan. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de raadsleden!!
De Staten hebben niets meer en niets minder gedaan dan duidelijk aangegeven welk bedrijf wel en welk bedrijf niet verplaatst mag worden. Geen enkel bedrijf toestemming verlenen, betekent het op slot zetten van natuur en dorpen. Maar de Staten hebben niet besloten waar de bedrijven naar toe mogen gaan – dit is aan de gemeenten!! De Staten hebben wel besloten daar controle op uit te willen oefenen, om te zien of het binnen de provinciale richtlijnen gebeurt.
En hoe zit het dan met de landelijke moties van D66 en van de PvdA en PvdD die zijn aangenomen? Gaat de PvdA Brabant hiermee niet in tegen de landelijke PvdA lijn? Nee! Nogmaals, de provincie Brabant heeft al een jaar geleden besloten wat er nu in de Tweede Kamer besloten is. Geen nieuwe megastallen meer in Brabant! De Tweede Kamer loopt hier achter aan en zal moeten komen met een zware maatregel op nationaal nivo en voordat zoiets in werking kan treden zijn wij al lang op orde in Brabant!! Ook het Rijk zal straks te maken krijgen met lopende zaken. De PvdA Brabant en de landelijke PvdA staan op één lijn: we moeten naar minder dieren in Brabant en naar een duurzame toekomst van het platteland. En daar staan we voor!

Verslag thema-avond 23 februari


Op 23 februari jl. organiseerde de PvdA Oirschot een thema-avond met het thema:

Hoe kunnen we gebundelde kracht van de technologie inzetten voor een mens- en diervriendelijke veehouderij?

In Eindhoven zitten Brainport, Syntens, TU-e, TNO en de SRE en allerhande technologie georiënteerde instellingen en bedrijven. Hoe kunnen deze ingezet worden om op het platteland de boerensector te ondersteunen in de nodige technologische ontwikkelingen. Uitgangspunt hierbij is dat het Uitvoerbaar, Meetbaar, Controleerbaar en Afrekenbaar is.

Het moet niet zo zijn dat er weer ruimte ontstaat om meer dieren te gaan houden en alles op te rekken. Dit is een discussie die de sector zelf moet voeren, zo ook over de schaalgrootte van de bedrijven. Natuurlijk is dit ook een politieke zaak om afwegingen te maken.

Uitgangspunt moet zijn dat we met zijn allen een gezonde, veilige dier- en mensvriendelijke bedrijven en leefomgeving krijgen. Dan kan de stedeling weer op het platteland komen recreëren.

Over deze problematiek hebben onder leiding van Ehssane Gounou de panelleden Geert Wilms (Landbouw Innovatie Bureau Brabant), Bert Rijnen (grote boeren ondernemer uit Oirschot) Attje Kuiken (PvdA Tweede Kamerlid), Raf Daenen (Kandidaat Provinciale Staten) en Maarten Rooijakkers (ZLTO) zich op 23 februari gebogen.

De belangrijkste conclusies die deze bijeenkomst zijn getrokken zijn de volgende:
 • Er is behoefte aan een betrouwbare overheid;
 • Er moet sneller en flexibeler ingestoken worden op de ontwikkelingen;
 • De overheid moet ook initiatieven ontwikkelen en reageren op ontwikkelingen (bv Q koorts). De overheid moet beschermen. De opdracht aan de overheid is regels op te stelen en te handhaven en snel te beslissen. Gevraagd wordt wat de sector hieraan doet.
  Men moet aan verduurzaming doen. Meerdere professoren dragen een veelheid aan
  kennis, waarmee nog veel te doen is.
 • De provincie is verantwoordelijk voor de invulling van de ruimte. Hier moet duidelijkheid over komen. Ruimte is een schaars goed.
 • Arbeidsbeleid: de innovatieve sector moet de innovatie uitdragen over de wereld;
 • Arbeidsparticipatie: de kwetsbare mensen van hier moeten ingezet worden. Als er mensen van elders gehaald worden moeten deze goed beloond worden;
 • Verantwoorde productie, afzet en consumptie vormen de duurzaamheidsslag;
 • Alle partijen moeten hun eigen verantwoording nemen;
 • Innovatie kan plaats vinden door o.a. ontwikkelingsruimte te geven. Hier moet beleid op gemaakt worden;
 • Er spelen emoties mee: de eigen boterham tegenover de natuur;
 • De overheid stelt grenzen vanuit diverse perspectieven;
 • Er moet ruimte gegeven worden voor de ontwikkelingen;
 • Als er niet duurzaam wordt ingekocht vindt er geen productie van duurzame goederen plaats;
 • We moeten onze waardering naar elkaar uitspreken en vertrouwen hebben.

Organisaties als Brainport, Syntens, TU-e, TNO en de SRE en allerhande technologie georiënteerde instellingen en bedrijven willen graag in de discussie instappen. Deze bronnen moeten aangeboord en gekoppeld worden. Hier liggen veel kansen voor onze toekomst.

Studenttevredenheid moet omhoog

Er is perspectief voor Socialestudies. Wij zijn de kampioen als het gaat om maatschappelijke legitimatie en signalering. Dus geen woorden maar daden. Net nu moeten, willen en kunnen wij laten zien dat Socialestudies iets betekend, dat we ergens voor staan. Dat we een bijdrage leveren aan de samenleving en de kwetsbare, moeilijke, vreemde, teleurgesteld, grensoverschrijdende, eenzame medeburger. We kunnen deze mensen helpen hun verantwoordelijkheid naar behoren te nemen. Wij kunnen laten zien en ervaren dat onze studenten in staat zijn mensen te helpen hun verantwoordelijkheid in de samenleving weer op te pakken. Hulpverlener zijn het mooiste beroep dat er bestaat. Niet door in zelf medelijden te zeuren maar door met trots onze verantwoordelijkheid op te pakken en uit te dragen. Als we dat doen zullen we als opleiding iets uitstralen en kunnen we een voorbeeld zijn voor te vrede studenten. Wij weten wat helpen betekend, trots, betrokken, verantwoordelijk en bevlogen, samen zijn, samen leven en samenwerken. Kom op we gaan en staan ergens voor, studenten, het werkveld en de samenleving hebben ons nodig. Wie maakt ons wat, we gaan er voor!

Reactie op inbreng PvdA Oirschot over discussie autonome ontwikkelingenBeste Raf,

Goed betoog. Dit initiatief van BenW is voor de buurt volstrekt onbegrijpelijk en getuigt van een respectloze wijze van omgaan met de belangen van burgers in onze buurt. In het laatste onderhoud dat wij (buurtgenoten) hadden met Verhoeven en Machielsen, stelde Verhoeven dat er slechts één oplossing was: of de varkensbedrijven worden gesaneerd of de burgerwoningen worden gesaneerd. En wat doet vervolgens BenW: de eerste stap zetten naar uitbreiding van de varkensbedrijven. Verschillende raadsfracties stelden enige tijd geleden te handelen op basis van feiten: nu liggen er de feiten. Onderzoek van de SRE: zeer slecht leefklimaat, Stouthart zegt: omgeving is ernstig overbelast, een geurnorm die 2keer zo hoog is als in een LOG toegestaan, 24 uur per dag en 52 weken per jaar stankoverlast. Wij wonen in een verwevings/extensiveringsgebied. Nog een feit: 40% van omwonenden is momenteel onder medische behandeling vanwege klachten aan de luchtwegen. 20% is onder medische behandeling vanwege aan stress gerelateerde klachten (eczeem, depressies) Als besloten gaat worden tot aanvraag van uitbreiding, gaan wij ons beraden over acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. En uiteraard eisen tot schadeloosstelling.

Groet,

Henk van Wijk

Mijn stem heb je


Ik stem op 2 maart voor een socialer en eerlijker Nederland! De man die mij daarin perfect vertegenwoordigt is niemand minder dan Raf Daenen:
 • Een man die het politieke geratel verwoord tot begrijpelijke taal..
 • Een man die mijn politieke bewustzijn heeft aangewakkerd.
 • Een man die vol overtuiging staat voor een socialer Nederland..
 • Een man die met bevlogenheid, passie, enthousiasme & humor zijn politieke boodschap krachtig kan vertegenwoordigen.

Ad Penninx

zondag 27 februari 2011

Logica autonome ontwikkelingen ontgaat onsDoor de veelheid aan vragen en gecreëerde mist is ons antwoord als PvdA Oirschot een duidelijk NEE als het gaat om de discussie over autonome ontwikkelingen.

Oirschot heeft nooit een bestemmingsplan gekend waarin bouwblokken groter dan 1,5 opgenomen waren. Na het uitbreken van de Q-koorts, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er door de toenmalige wethouder duidelijke uitspraken gedaan: "in Oirschot waren er geen onomkeerbare situaties groter dan 1,5ha aanwezig.

Per raadsinformatie van 6 sept. 2010 werden we als raad over mogelijke ontwikkelingen Intensieve veehouderij (lopende en autonome zaken) in Oirschot geïnformeerd door B&W. Voor alle zaken met 1 uitzondering werd geconstateerd dat geen ontheffing mogelijk is op basis van de verordening ruimte.

Wij als PvdA snappen de discussie niet, of het moet zijn dat het college onwenselijke verwachtingen wil wekken bij agrarische ondernemers en willens en wetens omwonende wil belasten met angst voor meer en erger.

Volgens de motie van het CDA zijn deze autonome zaken al eerder aangemeld bij Gedeputeerde Staten. De logica van deze opiniërende vergadering om dit nogmaals te doen ontgaat ons.

Heiakker /Huijgevoort
Als PvdA vragen we ons af of we als gemeentelijke overheid niet strafbaar en vervolgbaar zijn. Weet hebbend van een opeenstapeling van milieu belasting (Achtergrond belasting) in dit gebied van 40ou. Deze belasting heeft de kwalificatie van slecht leefklimaat. Wanneer we nu medewerking verlenen aan extra uitbreidingen van 3,5ha wordt het leefklimaat slechter dan zeer slecht >50ou.

Tot slot
In de aangeboden notitie van B&W wordt er geïnsinueerd dat er mogelijke claims van agrariërs te verwachten zijn. Uit de raadsinformatiebrief van 6 sept. 2010 blijkt dat er nooit verwachtingen hadden kunnen zijn om in aanmerking te komen voor vrijstelling.

Naast de morele vraag of het verantwoord is om de gezondheid en het welzijn van omwonende ondergeschikt te maken aan het individueel ondernemers belang.

Wij als PvdA denken dat wanneer we als gemeente medewerking geven aan deze onwenselijke ontwikkkelingen, het reëel is dat omwonende schade claims indienen richting ondernemers en gemeente als verantwoordelijk bestuurlijk orgaan:
 1. Op basis van de reguliere planschade regeling (Is dit voldoende afgedekt?)
 2. Op basis van het als overheid aansprakelijk gesteld worden voor het als overheid medewerking verlenen aan ontwikkelingen waarbij burgers blootgesteld worden aan een ongezond leefklimaat. (Op de Heikant zijn burgers reeds aantoonbaar ernstige ziek geworden vanwege de Q-koorts)
Al met al ontgaat ons als PvdA de logica van heel dit autonome (CDA) ontwikkelingsfeestje of moet ik zeggen drama. Of het moet zijn dat het College alsnog irreële verwachtingen wil wekken bij agrarische ondernemers.

Voor de PvdA is genoeg, genoeg, welzijn en gezondheid van mens, boer en dier staan voorop, een bedrijf van 1,5ha is niet klein, zeker als we inzetten op kwaliteit van veehouderij ipv groot groter mega.

Waarom Raf?


Raf is mijn collega, al ruim 21 jaar, en in die tijd heb ik hem leren kennen als iemand die zich niet makkelijk laat vangen in generieke modellen en standaardaanpakken. Deze abstracties zijn weliswaar interessant om te bestuderen, maar voor de praktijk weinig relevant.

Raf is een man van de praktijk; samenwerken met hem geeft altijd een vergezicht naar verschillende kanten en altijd vanuit real life.

Raf is een voeder; bij hem kan je altijd nieuwe impulsen en andere inzichten opdoen. Even bij hem binnen lopen levert je bijna altijd het inzicht op dat ‘vlakbij de olifant alles grijs is’.

Raf is geen tobber, piekeraar of zwartkijker. Zijn kijkrichting geeft perspectief en vertrouwen. Door met Raf in gesprek te gaan ontdek je altijd weer iets anders en niet op z’n minst je eigen kracht.

Raf laat je zien waar je zélf invloed op kan hebben en probeert dát ook steeds bij je te triggeren. Raf krijgt mensen in beweging, vooral ook omdat hij weet wat ze tegenhoudt.

Voor mij is Raf een betrouwbaar en gedreven persoon, als mens én als collega en zo presenteert hij zichzelf ook. Dat voelt rechtvaardig en daarom stem ik a.s. woensdag 2 maart op Raf; nummer 13…Quelle Chance!

Monique van den Hout

zaterdag 26 februari 2011

TEGEN MEGASTALLEN - VOOR EEN MENS- EN DIERVRIENDELIJKE VEEHOUDERIJ

Flyeren en een wijs praatje met de bakker


Stemming was positief veel mensen geven je het gevoel dat we als PvdA goed bezig zijn. Er is ook een groep die erg teleurgesteld is in de overheid. Het feit dat ik een plaatselijke kandidaat ben scoort ook wel. Mensen vinden over het algemeen dat er grenzen gesteld moeten worden aan Intensieve Veehouderijen, maar dat je als overheid wel betrouwbaar moet zijn. Kortom de PvdA heeft gisteren in PS een wijs besluit genomen.

De bakker heeft ons goed verzorgd. We kregen koffie en bij het weg gaan hadden we onder het genot van de lekkerste worstenbroodjes van de Hele wereld. Volgens onze Joep, nog een flinke babbel met de bakker zelf.

DE brandweer kan volgens de bakker wel wat efficiënter georganiseerd worden in een goede regionale samenwerking maar rijwilligheid is goud waard. Dit zelfde geld voor alle activiteiten in de mooie Brabantse kernen, koester de vrijwilligheid, sluit aan bij het mogelijke, werk samen en pas op wat je kwijt bent komt nooit meer terug.

Bakker bedankt het was de moeite waard!

vrijdag 25 februari 2011

Beleid leefbaarheid loont


Bij aankomst werd ik verwelkomd door de voorzitter en secretaris van de dorpsraad, met trots kreeg ik een rondleiding, mooie gymzaal met korfballende jeugd, een grote evenementen zaal in 3 segmenten verdeeld, met een mooi podium, vol trots werd er verteld dat met namen het bovenstuk van het podium met eigen middelen gerealiseerd werd, net als de lift en de nog aan te leggen binnen plaats. School en Multi functionele ruimte lopen vloeiend in elkaar over en hebben daardoor ook beiden veel profijt van elkaars ruimte.

Samen met de trotse medebouwers van de MFA belande we in de vergaderruimte van school, langzaam aan schoven de andere leden van de dorpsraad, de ambtenaar van de gemeente en leden van de idop commissies aan, allen met de zelfde trotse blik.

Op mijn vraag hoelang zo’n proces duurt, werd er gezegd de eerste ideeën dateren van 2002. Het succes is te wijten aan samenwerking tussen school gemeente en een vasthoudende en ondernemende dorpsraad.

Voor de vergadering begon werd ik nog even bijgepraat over het nieuwe Dorps ontwikkelingsplan. De thema’s, zorg voor ouderen dicht bij huis, stond hoog op de agenda en het betaalbaar bouwen voor jongeren.

Bij het bouwen voor jongeren is het zaak om te zorgen dat er doorstroom plaats vind, dus niet te groot. Maar startende jongeren moeten wel terug kunnen komen in het eigen dorp anders vergrijzen we extra hard. Met de gedachte zo kan het dus en de wens succes met de verkiezingen liet ik 10 trotse Wintelrenaren achter.

Idops de kracht zit in de gemeenschap en gemeenten en provincie moeten dit ondersteunen en koesteren.

dinsdag 22 februari 2011

Raf Daenen morgen te gast bij Premtime


Morgen ben ik om 10.30 uur in het radioprogramma "Premtime" van Prem Radhakishun te horen. Ik ga in debat met Conny Kerkhof van het CDA in Brabant. We gaan debateren over de megastallen.  Premtime wordt op Radio 1 uitgezonden.

maandag 21 februari 2011

Niet bezuinigen op Passend OnderwijsTeken de petitie tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs

Er valt weer wat te kiezen op 2 maartEr is hoop
De Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen nieuwe megastallen worden gebouwd. Een motie met die strekking werd gisteravond in de Tweede Kamer aangenomen.Volgens de opstellers van de motie (PvdD en PvdA) hebben burgers veel bezwaren tegen deze omvangrijke veeverblijven.De motie regelt dat, in afwachting van de resultaten van het maatschappelijke debat, geen nieuwe megastallen worden gebouwd. Na 19 maart 2010 ,een tweede succes, maar we zijn er nog niet. Er is nog te veel politiek geschoemel, gelobby en met 2 monden praten. In Oirschot mogen we op 28 februari weer aan de slag met zo genaamde autonome zaken (oa Heiakker Huijgevoort). Wij als PvdA hopen dat er nu echte grenzen getrokken worden, met een Belasting van 40ou (Zeer slecht leefklimaat) is genoeg echt wel genoeg.


Laat 2 maart het startschot zijn voor een ander Nederland

Een land waarin iedereen de vrijheid krijgt het beste uit zichzelf te halen. En bovenal een saamhorig Nederland, waar alle lagen van de bevolking zich met elkaar verbonden voelen, omdat we samen belangrijke waarden delen,  omdat we samen een cultuur delen en omdat we samen de lasten delen delen. In dit beschaafde land besloot het kabinet om 300 miljoen te bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen. Het betekent dat klassen in onze basisscholen meer kinderen met problemen moeten opvangen met minder geld.

Het kabinet is verder van plan om 30.000 banen te schrappen in de sociale werkvoorziening. Dat betekent dat voor een grote groep mensen die nu naar de WSD gaan dat niet meer mogelijk is. Zij moeten op eigen kracht een werkplek zoeken. Dit kabinet is van plan om te korten op uitkeringen van mensen met een arbeidsbeperking zoals WAJONG en WSW. Mensen die toch al geen goed gevulde portemonnee hebben. En dat is wat wij niet willen.

Wij nodigen U van harte uit voor onze fractievergadering van 24 februari om 8u in de Kemphaan te Middelbeers.

Niet de grootste mond maar het beste idee moet regeren. Het moet eerlijker!

Antwoord van Raf een op kritische ZLTO vraag

Onlangs is mij de volgende kritische vraag gesteld:

Waar baseer je de uitspraak op dat CDA en ZLTO met 2 monden praten? Ik vind het nogal een beschuldiging. Ik zit dicht bij ZLTO en kan dit nergens terugvinden. J.R.

Mijn antwoord:
Waar ik het op baseer is dat Hans Huijbers inderdaad zijn nek uit steek maar als ik dan kijk hoe de lokale ZLTO afdelingen opereren dan staat dit hier haaks op. Hetzelfde geld voor het CDA, het op en neer vragen en antwoorden van lopende en autonome zaken maakt dat daar waar er geen verwachtingen en verplichtingen waren er nu op veel plekken deze wel gewekt zijn. Terwijl de onrust bij omwonende alleen maar aangewakkerd worden. Jan ik wil heel duidelijk zijn de veehouderij in brabant heeft alleen nog perspectief als we vol inzetten op kwaliteit (zie visie stuk weblog en youtube bandje). Ik nodig je van harte uit op woensdag avond 9u in Sint Maarten Oirschot mee te praten over de toekomst van de veehouderij. Jan iedere grensoverschrijding keert zich als een boemerang tegen de boeren. We zitten opgesloten in een systeem van banken, voeder- en voedingsconcerns, waardoor zowel kleine als grote boeren het lootje leggen. Jan het is 5 over 12 en het moet anders.

zaterdag 19 februari 2011

Hulpverlening sluit niet aan op samenleving

Door Maud Verschuuren

Als het gaat om positionering en imago heeft het management van welzijnsorganisaties een mooie uitdaging. Initiatieven vanuit gemeenten die samenwerking bevordert tussen verschillende welzijnsinstellingen worden beschouwd als tijdverspilling. Keer op keer laten hulpverleners en directie het afweten op momenten dat zij zich positief kunnen etaleren bij de lokale bevolking. Samenwerking met vrijwilligersorganisaties wordt meesmuilend gadegeslagen aangezien de interne opvatting heerst dat vrijwilligers geen gelijkwaardige partners kunnen zijn voor professionals. Deze eenzijdige vooringenomenheid zorgt voor gemiste kansen wanneer het gaat om een allround aanpak van problematieken in buurt en wijk. Vrijwilligers zijn de ogen en oren van de hulpverlening. Zij zien en ervaren de echte problematiek en komen dichter bij cliënten dan hulpverleners. Vrijwilligers worden toegelaten in privé situaties waarvan de hulpverlener vanachter zijn bureau slechts kan fantaseren. Gewend om gepamperd te worden gaat de maatschappelijk werker niet graag op huisbezoek. Slechts in hoognodige gevallen worden consessies gedaan. De maatschappelijk werker staat niet meer in de maatschappij maar staat ernaar te kijken vanaf de zijlijn, bang en onwetend ten aanzien van haar doelgroepen. Gelukkig hebben hulpverleners het te druk met rapporteren dus wie kan ze het kwalijk nemen. Want de maatschappelijk werker betichten van weinig maatschappelijk besef is zo’n beetje als vloeken in de kerk.

vrijdag 18 februari 2011

Het moet eerlijker!

Het ging ergens overHet onderwijs, Berlusconi, het kind dossier, het onderwijs, de jeugdzorg, het politieke handwerk en de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het waren onderwerpen die ter sprake zijn gekomen in een gastcollege verzorgd door Jeroen Dijsselbloem, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Met meer dan 50 geïnteresseerde studenten gingen met Jeroen in gesprek over kwesties die speelde bij de studenten. Daarbij liet hij zien dat hij beschikt over een grote dossierkennis en hij weet het helder over te brengen. Een geslaagde bijeenkomst die vraagt om meer….. Dat gaan we dan ook organiseren!

Jan Fransen

woensdag 16 februari 2011

Nederland wil geen veefabriekenEen ruime meerderheid van de Nederlanders wil geen megastallen. Kiezers zijn met name bezorgd om het dierenwelzijn, de impact op natuur en milieu en de nadelige effecten op de volksgezondheid. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau TNS-NIPO in opdracht van Milieudefensie.

Het onderwerp megastallen leeft onder de bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat 64 procent van de Nederlanders megastallen een (zeer) belangrijk onderwerp vindt bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een ruime meerderheid van 56 procent geeft aan negatief te staan tegenover grootschalige veefabrieken en slechts 11 procent steunt de vestiging van megastallen in Nederland.

Uit de opiniepeiling, gehouden onder 1093 respondenten, blijkt dat Nederlanders vestiging van megastallen niet zien zitten vanwege het erbarmelijke niveau van dierenwelzijn (38%), gevolgd door het gevaar voor de volksgezondheid (27%) en de nadelige effecten op natuur en milieu (10%).

Megastallen tasten het milieu aan want ze produceren een gigantisch mestoverschot dat de kwaliteit van het water en de natuur aantast. Dieren in megastallen hebben daarnaast geen vrije uitloop naar buiten. Bovendien vergroten megastallen het risico op het ontstaan van voor de mens schadelijke dierziekten.

Uit onderzoek van Milieudefensie bleek eerder dat het aantal megastallen in Nederland meer dan verdubbeld is in vijf jaar tijd. Op dit moment telt Nederland minstens 575 megastallen. Een megastal is een stal die groter is dan 1,5 hectare.

Bron: Milieudefensie

Verkiezingsdebat Pius X College

Op woensdag 21 februari a.s. doe ik mee aan een verkiezingsdebat op het Pius X College. Samen met vertegenwoordigers van het CDA, D66 en SP ga ik in debat met de leerlingen. Leuk om te vertellen is dat mijn kinderen op Pius X college zitten.

Kamerlid Jeroen Dijsselbloem geeft gastcollege


Op vrijdag 18 februari a.s. verzorgt Jeroen Dijsselbloem een gastcollege aan studenten van Fontys. Tijdens het college gaat Jeroen onder meer in op het belang van de verkiezingen van 2 maart.

Terugblik mini-symposium intensieve veehouderijMini-symposium van maandag avond heeft toch wel indruk op me gemaakt. De gezondheidsrisico en de maatschappelijke weerstand van omwonende uit heel de kempen en het Groene Woud zijn nog groter dan ik dacht.

We moeten elkaar niet voor de gek blijven houden
 • Al meer dan een jaar zijn de verkoopprijzen binnen de varkenshouderij onder de kostprijs.
 • Brabant kent de laatste jaren een forse toename van het aantal varkens.
 • We kunnen er niet om heen, de intensieve veehouderij belast de Brabantse natuur, het milieu, gezondheid en welzijn van mens, boer en dier.
 • Iedere uitbreiding van (mega)stallen heeft een sanering van 2 andere veehouders tot gevolg.
 • De terechte overlast vanwegen een opstapeling van geurbelasting in bepaalde gebieden (achtergrond belasting).
 • Het nog steeds geen uitsluitsel hebben van het gezondheidsonderzoek.
 • Een bedrijf van 1,5ha is ook vanuit ondernemers perspectief een groot bedrijf te noemen.

De uitdaging voor het platteland is de bestaande sociaal economische infrastructuur op basis van gezins- en familiebedrijven perspectief te bieden en tegelijkertijd recht te doen aan natuur, milieu, dier en menselijk welzijn en gezondheid. De oude en de nieuwe wereld kunnen worden verbonden met behulp van oude en nieuwe kennis. We kunnen realistische perspectieven aandragen in antwoord op het huidige dominante marktdenken dat leidt tot een cultuur van groot, meer en mega. Brabant is weer toe aan een boerenstand en cultuur gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Een realistisch toekomst Perspectief
 • Het Brabantse innovatieve agrarische gezinsbedrijf van max. 1,5 ha vervult in Europa een voortrekkersfunctie als het gaat om kwalitatief hoogwaardige producten en een niet aflatende aandacht voor gezondheid, welzijn, milieu en natuur voor mens en dier.
 • Innovatieve kennisinstellingen (HBO’s en Universiteiten) vervullen hierbij een voortrekkende en ondersteunende rol op de niveaus van bedrijf, het netwerk, en het wettelijk en bestuurlijk niveau.
 • Bestuurders met lef, juist in tijden van crisis liggen er bestuurlijke kansen om op basis van visie echte doorbraken te forceren. Om de maatschappelijke confrontatie aan te gaan hebben we behoefte aan creatieve, zoekende en samenwerkende bestuurders. Niet perfect, maar wel eerlijk en betrouwbaar.
 • Bestuurders die de confrontatie niet uit de weg gaan met voedings- en voederindustrie. Want laat ons wel zijn, naast de consument zijn het de banken (RABO), de veevoederindustrie (CEHAVE), de medicijnindustrie(AUV), de vleesmonopolisten (VION), de voedingsconcerns, (Campina, AH, Unilever) die bepalen welke richting de veehouderij uitgaat.
Het Brabantse platteland waar de boer weer trots is op zijn bedrijf, zijn vee en de geleverde producten. Een boerenstand als belangrijke schakel in een gemeenschap waar werken, wonen en recreëren aantrekkelijk zijn en blijven.

Een coöperatie, waar de Rabobank groot mee is geworden, van veetelers voor een Toekomstbestendig Brabantse karbonade en omelet. De verkiezingen worden in Brabant gewonnen op het platteland.

Ik wil me samen met jullie inzetten voor welzijn en gezondheid van mens- en dier in een, sociaal en toekomst bestendig platteland.

dinsdag 15 februari 2011

Lezing over politieke duidelijkheid voor boeren en buitenlui


Modern socialisme: een mens, boer en dier vriendelijk, sociaal en toekomstbestendig platteland.

We leven in een liberale crisis en het socialisme krijgt de klappen

Waar ik graag een boom over op zet is de verhuftering van de samenleving en de grote behoefte om bevlogen, betrokken en verantwoordelijk burgerschap. Hans Pijnaker zou zeggen "Ethiek moet terug in de politiek".

Er gebeuren zoveel goede dingen om ons heen. Echter in onze Hijgerige mediale samenleving scoort dit niet. Samen verantwoordelijk zijn voor een toekomst bestendig platteland is de beweging waar ik voor wil gaan, mijn politieke statements voor de Provinciale verkiezingen zijn:
 
 1. Leefbaarheid, de kracht van de plattelandskernen
 2. Betaalbare woningen voor jongeren
 3. Ouderen de vitale kracht van het platteland
 4. Een mens, boer en diervriendelijke veehouderij
Maar waar ik het nu met jullie over moet hebben is:


Behoefte aan politieke duidelijkheid voor boeren en buitenlui
We kunnen er niet om heen, de intensieve veehouderij belast de Brabantse natuur, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Of anders gezegd, we hebben te veel varkens en kippen op een te kleine ruimte met alle gevolgen van dien.


De spanningen in het buitengebied lopen hoog op. In heel de Kempen en Peel zijn er strubbelingen die vragen om duidelijkheid en rust. Alom zijn er zorgen, heerst wantrouwen, worden over en weer insinuaties gedaan en hele en halve waarheden verkondigd. Intensieve veehouders en omwonenden staan elkaar soms zelfs naar het leven. Ondernemers willen nog snel hun laatste kans benutten, terwijl de omwonenden gesterkt door het burgerinitiatief "genoeg is genoeg" vinden.


De intensieve veehouders hebben moeite met terugschakelen naar de nieuwe norm van 1,5 ha in verwevingsgebieden en 2,5 ha in de LOG’s. Begrijpelijk, want al veertig jaar lang, sinds het plan Mansholt is de tendens groot, groter, grootst. Vaak gaan hier enkele jaren van wikken en wegen aan vooraf, in gesprekken met de Rabobank, de gemeente, voerleveranciers en de vleesverwerkende industrie, om maar niet te spreken van alle onderzoeks- en advieskosten.


De omwonenden, die jaren de overlast van de veehouderij voor lief genomen hebben zijn het afgelopen jaar opgeschrikt door de Q-koorts en andere zorgelijke ontwikkelingen zoals fijnstof, cara, zoönose en MRSA. Zij zagen in het burgerinitiatief "Megastallen NEE", en het hieruit voortvloeiend besluit van 19 maart door Provinciale Staten Noord-Brabant, erkenning van hun zorg en overlast. Het leek een duidelijke pas op de plaats. Echter, door het doorgaan van de lopende zaken en de actieve inventarisatie van CDA gedeputeerde van Heugten, werd duidelijk dat er nog het nodige in de pijplijn zat en zit. Gedeputeerde van Heugten heeft bij gemeenten de deur plat gelopen om toch maar alle lopende zaken in beeld te krijgen, om concernboeren de ruimte te geven. Recentelijk was in het Brabants Dagblad nog te lezen dat er een verdubbeling van intensieve veehouderijbedrijven op de rol staat. Bij iedere grensoverschrijding door de agrarische lobby zie ik een grotere vastberadenheid bij omwonenden en de gewone burgers van onze mooie dorpen en kernen. Mensen pikken het niet langer en niet alleen boeren hebben rechten.

In de wandelgangen is vriend en vijand, van kenniscentra en wetenschappelijke instituten, ZLTO, BMF, Partij voor de Dieren, tot gewone gezinsboeren en zelfs het CDA, ervan overtuigd dat het anders moet. Eigenlijk zijn de kleinere boeren het niet eens met de tendens van groter, grootst, mega. Voor iedere megabedrijf verdwijnen 2 á 3 gezinsbedrijven. Maar ja, voor hun pensioenvoorziening zijn ze wel afhankelijk van ZLTO en de grote sectorgenoten. En daar zit een groot knelpunt. Grootschalig kan niet in Brabant en kleinschalig krijgt onvoldoende kansen.

De reconstructie van het buitengebied is voor wat de Intensieve Veehouderij betreft doorgeschoten en mislukt. Het bestaande systeem moet op de schop. We moeten het lef hebben om anders te denken. Er moet worden ingezet op een kwalitatieve veehouderij waarbij welzijn en gezondheid voor mens en dier norm zijn.

Maar de economische trein van Rabobank, vlees-, voeder- en voedingsindustrie waarin u als welwillende consument de laatste schakel bent, dendert voort.

Politiek is het belangrijk dat het CDA en de VVD niet de grootste worden, want dan blijft alles op dezelfde manier doorgaan met af en toe wat remmen maar niet met de intentie het roer echt om te gooien, want ondernemers moeten toch de ruimte krijgen. Voor het verzet tegen de intensieve veehouderij is het goed om de krachten te bundelen. We zouden een grote gezamenlijke financiële claim kunnen neerleggen bij de provincie en daar collectief over procederen. Ik zelf vind dat we meer in  moeten zetten op het samen nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

maandag 14 februari 2011

Mijn stem gaat naar een regionale kandidaat


De taak van de provincie is niet voor iedereen zo duidelijk. Dat wil niet zeggen dat de Provincie niet van belang is of er niet toe doet. Er zijn veel zaken waar de Provincie over gaat en die ons allemaal raken. Denk bijvoorbeeld aan verkeer en vervoer, jeugdzorg en de inrichting van het platteland. Allemaal zaken waar problemen spelen die vragen om een slim beleid met visie op de langere termijn. Daarvoor heb je vertegenwoordigers nodig die goed weten wat er speelt en met 2 benen in de samenleving staan. Vertegenwoordigers die de signalen daar opgepikt kunnen vertalen naar beleid. Vertegenwoordigers die aanspreekbaar zijn op de resultaten. Zo iemand is Raf Daenen en daarom stem ik op 2 maart:

Raf Daenen - PvdA lijst 4 - nummer 13

Ans Verdonschot

Er valt weer wat te kiezen

2 maart verkiezingen provinciale staten
Er valt weer wat te kiezen

Laat 2 maart het startschot zijn voor een nieuw en ander Nederland. Een land waarin iedereen de vrijheid krijgt het beste uit zichzelf te halen. Een land waarin Floris en Violet solidair zijn met Henk en Ingrid, en waar nodig andersom. En bovenal een saamhorig Nederland, waar alle lagen van de bevolking zich met elkaar verbonden voelen, omdat we samen belangrijke waarden delen,  omdat we samen een cultuur delen en omdat we samen een land delen.


In dit welvarende, beschaafde land besloot het kabinet om 300 miljoen te bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen. Het betekent dat klassen in onze basisscholen meer kinderen met problemen moeten opvangen met minder geld.

Dit kabinet is van plan om 30.000 banen te schrappen in de sociale werkvoorziening. Dat betekent dat voor een grote groep mensen die nu naar de WVK gaat dat niet meer mogelijk is. Zij moeten op eigen kracht een werkplek zoeken.

Dit kabinet is van plan om te korten op uitkeringen van mensen met een arbeidsbeperking zoals WAJONG en WSW. Mensen die toch al geen goed gevulde portemonnee hebben.

En dat is wat wij niet willen.

Daarom kiezen we op 2 maart voor de PvdA
Niet de grootste mond maar het beste idee moet regeren.
Geen woorden maar daden Raf Daenen naar de Staten (Lijst 4 - nummer 13)

Thema-avond PvdA Oirschot op 23 februari 2010

Op 23 februari as. organiseert de PvdA Oirschot de Beerzen een thema avond over hoe we gebundelde kracht van de technologie in kunnen zetten voor een mens- en diervriendelijke veehouderij. Deze avond start om 20.00 uur (zaal is open om 19.30 uur) en vindt plaats in De Harmoniezaal achter het oude gemeentehuis aan de Markt in Oirschot.

Aan deze discussieavond wordt meegewerkt door Bert Rijnen (grote boeren ondernemer uit Oirschot), Jeroen Dijsselbloem (lid Tweede Kamer PvdA onderwijs), Fred Stouthart (SRE adviseur agrarisch), de ZLTO, Brainport Development, en natuurlijk niet te vergeten onze eigen Raf Daenen (nr. 13 op de PvdA lijst voor de Provinciale Staten).

De laatste tijd zijn de emoties hoog opgelopen als het gaat om de megastallen. Met alle wijsheid die we hebben kunnen we kennelijk niet voorkomen dat er situaties ontstaan waar zich zeer ernstige gezondheidsproblemen voordoen. Zo wordt gekeken naar de geurruimte, die tot verworven rechten worden. Dat betekent o.a. dat er geen mogelijkheden zijn om gebiedsgericht te sturen, terwijl mensen te maken hebben met onaanvaardbaar hoge geurniveau’s. Op de thema-avond van 23 februari gaan we proberen hier een oplossing voor aan te dragen.

Mogelijk kunnen organisaties als Brainport, Syntens, TU-e, TNO en de SRE en allerhande technologie georienteerde instellingen en bedrijven een rol spelen om op het platteland de boerensector te ondersteunen in de nodige technologische ontwikkelingen. Uitgangspunt bij dit alles moet zijn dat we met z’n allen een gezonde, veilige dier- en mensvriendelijke bedrijven krijgen. Dan kan de stedeling weer op het platteland komen recreëren.

Iedereen is welkom op deze avond om mee te praten of om gewoon te luisteren!

zaterdag 12 februari 2011

14 februari mini-symposium Intensieve veehouderij
Op 14 februari organiseert PrO in het kader van de naderende Provinciale Verkiezingen een mini-symposium over de gevolgen van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in gemeenschapshuis ‘Den Boogaard’ , Sint Jansplein te Moergestel.


In de gemeente Oisterwijk bevindt zich het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Molenakker. Als politieke partij maken wij ons al langer zorgen over de gevolgen van de intensieve veehouderij in dit gebied. Naast stankoverlast, geluidsoverlast van transport van voer en mest, waren het met name de gevolgen voor de volksgezondheid van de vele burgers die in het LOG wonen die ons zorgen baren.


Dit is ook de reden dat PrO onlangs nog naar haar ‘moederpartijen’, PvdA, D66 en Groen Links’ schriftelijk haar zorgen heeft geuit over het opnieuw ter discussie stellen in Provinciale Staten van een eerder genomen besluit alleen zeer beperkt uitzonderingen te maken bij het verlenen van nieuwe ontheffingen.


Ook heeft PrO onlangs bij het bezoek van een aantal PvdA-kamerleden aan Oisterwijk dit onderwerp ter sprake gebracht. Inmiddels heeft de PvdA zich landelijk op het standpunt gesteld dat de veehouderij diervriendelijker moet en verdere schaalvergroting hier niet bij past. Op ons verzoek heeft de vertegenwoordiger van 2e kamerfractie van de PvdA ook haar fractievoorzitter in Provinciale Staten aan dit standpunt herinnerd.


Om het thema ‘volksgezondheid’ nader onder de aandacht te brengen is een aantal sprekers uitgenodigd om over dit onderwerp een inleiding te verzorgen, waarna ná de pauze aan de hand van stellingen gediscussieerd zal worden.


Sprekers op dit mini-symposium zijn : GGD, een vertegenwoordiger van LOG Molenakker en een kandidaat voor de Provinciale Verkiezingen voor de PvdA Raf Daenen.

Gastcollege Jeroen DijsselbloemOp vrijdag 18 februari a.s. verzorgt Jeroen Dijsselbloem een gastcollege aan studenten van Fontys. Tijdens het college gaat Jeroen onder meer in op het belang van de verkiezingen van 2 maart.

Hart voor Natuur


De Brabantse Milieufederatie organiseert op 19 februari a.s. tijdens het landelijke actieweekend Hart voor Natuur  een wandeling door de groene verbindingszone De Beerze. Loop mee en laat zien dat u het niet eens bent met hoe het huidige  kabinet omgaat met natuur en landschap!

Wie de jeugd heeft, had de toekomst?

Een van de grootste veranderingen die er de komende jaren plaats gaat vinden is de aansturing van de Jeugdzorg vanuit de provincie naar de gemeenten. Het lijkt er erg op dat dit geen thema is bij de provinciale verkiezingen.
Bij de overheveling zullen alle gelden die in de jeugdzorg omgaan met 300.000 gekort worden vanwege een efficiëntie korting. Sommige gemeenten zijn druk bezig met het vorm geven aan een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het overnemen van de Jeugdzorg is van een andere orde en heeft temaken met veel complexere vormen van zorg en dienstverlening. Het betreft jeugd-GGZ, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering. Jeugdbescherming en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Het is de bedoeling dat preventie en vrijwillige hulpverlening in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd wordt door (samenwerkende) gemeenten.  De logische gedachte om jeugdbeleid en zorg zo dicht mogelijk bij huis (gemeente) te organiseren zal veel inspanning en regie vragen om alles zo eenvoudig en goed mogelijk geregeld te krijgen.

Belangrijker dan de samenstelling van de Eerste Kamer is toch wel het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd, de toekomst van Brabant.  We moeten het hier toch echt over hebben. Voor mij is dit naast de leefbaarheid van het platteland de belangrijkste reden dat ik me Kandidaat gesteld heb voor de Provinciale Staten.

Vrijwilligerswerk in de praktijk

Door Zoë Bogaarts

Er is mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven over het vrijwilligerswerk wat ik doe. Ik neem namelijk deel aan een mentorproject. Dit project houdt in dat je gekoppeld wordt aan een jongen of meisje uit groep 8.

Het doel is dat je jouw mentorkindje begeleid op weg naar de brugklas en tijdens de brugklas zelf. Je helpt en begeleidt zowel op didactisch als op sociaal/emotioneel niveau. Je neemt als het ware de rol van ‘grote broer/zus’ aan.

De docent van de basisschool geeft aan of een kind baat zou hebben bij een mentor. Dit kan zijn omdat het kind sociaal wat zwakker is, hulp nodig heeft bij bepaalde vakken of omdat het kind in een ‘probleemzone’ zit (hiermee bedoel ik dat wanneer hij/zij de verkeerde mensen tegen zou komen, dat het kind weleens op het verkeerde pad terecht kunnen komen).

In de weken voor de zomervakantie (wanneer het mentorkindje nog in groep 8 zit) is het de bedoeling dat je kennis maakt met hem/haar en zijn/haar familie en tevens een vertrouwensband opbouwt. Je spreekt op regelmatige basis met elkaar af en gaat samen iets ondernemen. Wanneer het kind in de brugklas zit, help je met huiswerk, met problemen op school of met vrienden. Tevens kun je de ouders helpen door bijvoorbeeld mee te gaan naar een ouderavond, het lezen van een brief vanuit school, enz.

Zelf ben ik gekoppeld aan een Turks meisje, Betul. Het is een gezellige, sociale en kletsgrage meid. Ik zie haar anderhalf uur in de week en het gaat heel goed met haar. Voor de aanvang van de zomervakantie hebben wij voornamelijk ontspannende activiteiten met elkaar ondernomen. Dit omdat wij elkaar dan beter konden leren kennen en om zo een band op te bouwen. Ook heb ik in die tijd kennis gemaakt met haar ouders om hen te leren kennen en om ook met hun een vertrouwensband op te bouwen.

Betul en ik gingen in die tijd samen frisbeeën, naar de stad, voetballen of gewoon een beetje kletsen. Ook zijn wij samen naar haar (toen nog) toekomstige school gefietst om zo te kijken hoeveel tijd ze kwijt zou zijn met de rit. Dit hebben we twee keer gedaan. Zo was de route voor haar bekend en zou ze minder zenuwachtig zijn om de eerste keer naar school te fietsen .
We hebben samen haar schoolspullen en boeken gehaald en leerde elkaar steeds beter kennen.

Sinds Betul op de middelbare school zit, spreken we wekelijks met elkaar af. Over het algemeen maken we alleen samen huiswerk en help ik haar met het leren van proefwerken en overhoringen. Maar tussen neus en lippen door merk ik dat Betul mij allerlei vragen stelt over zaken die bij de puberteit horen (vriendjes, uitgaan, vriendinnen, ruzies, enz.). Ze ziet mij daadwerkelijk als een soort grote zus en stelt mij vragen die ze aan haar moeder niet durft te vragen.

Haar ouders zijn erg gastvrij en vragen mij regelmatig of ik blijf eten of nodigen mij uit voor feestdagen (bijvoorbeeld Suikerfeest). Ook krijg ik regelmatig lekkernijen mee naar huis die moeder zelf gebakken heeft.  Ik vind het mooi om te zien dat ik zo met open armen ontvangen wordt in hun huis en dat zij mij ook met hun dochter vertrouwen.

Ik vind het een leerzaam en leuk project. Ik leer over de omgang met een meisje dat aan de begin van haar pubertijd staat, ik leer meer over de Turkse cultuur, ik heb het idee dat ik een klein zusje erbij heb en ik heb het idee dat ik bijdrage lever aan een prettige voortzetting van Betuls middelbare schoolcarrière.

maandag 7 februari 2011

Micha de Winter: De Jeugd wordt geproblematiseerd


Repressief optreden is in. Als in Gouda een handvol Marokkaanse jongens over de schreef gaat, roepen Kamerleden dat het leger er op af moet worden gestuurd. Op stations worden jongeren verjaagd met mosquito’s en wethouders staan voortdurend onder druk om hangjongeren hard aan te pakken. Het werkt allemaal niet, zegt pedagoog Micha de Winter. De sociale omgeving van de jeugd moet ook haar verantwoordelijkheid nemen.

‘Het wordt voorgesteld als "wij zijn de tough guys en we zullen onze tanden eens laten zien", maar ik vind het zo soft als het maar zijn kan. Die burgemeester van Wijk bij Duurstede, die stapt ’s avonds gewoon op die groepen af, in z’n eentje. En dat doet hij ook bij criminele groepen. Hij is pas een echte tough guy.’

Hangjongeren
Er is geen gemeente die niet te maken heeft met het fenomeen hangjongeren, en ze worstelen allemaal met de vraag hoe het probleem aan te pakken. Op zichzelf vindt De Winter het al opmerkelijk dat over jongeren altijd in termen van ‘probleem’ wordt gesproken. ‘Overlast door jongeren wordt als de tweede grote ergernis ervaren, na hondenpoep. Een mooi rijtje: eerst de hondenpoep, dan de jongeren. Dat jongeren overlast veroorzaken, klopt. Maar overlast is per definitie interactief. In m’n eentje kan ik geen overlast veroorzaken, ik heb iemand nodig die zich aan mij ergert. In het overheidsbeleid vind je dat interactieve karakter van het probleem niet terug. Het zijn in de praktijk alleen de jongeren die worden aangesproken. Maar als je vervolgens met wethouders spreekt, zeggen zij dat ze voortdurend door buurtbewoners worden gebeld. Die wethouders ervaren dus wel dat het een interactieprobleem is, maar ze staan onder politieke druk om hard op te treden tegen de jeugd. Dat is het politieke klimaat, maar daarmee wordt het beleid nog niet effectief.’

Tweederangsburgers
Jeugdbeleid, zegt De Winter, is niet slechts beleid dat problemen van de burger oplost. ‘De aandacht voor criminaliteit, schooluitval - allemaal belangrijk, maar ik mis iets positiefs in het jeugdbeleid. Een wethouder moet ook bezig zijn met positieve dingen voor jongeren in zijn wijk, stad of dorp. Als je jongeren beschouwt als een categorie die moet worden weggejaagd, dan geef je ze de boodschap dat je ze vooral beschouwt als lastpakken, dat het eigenlijk tweederangsburgers zijn die er niet echt bij horen. In mijn ogen voer je jeugdbeleid in het kader van de democratie. Het zou ook tot doel moeten hebben jongeren bij het samenleven te betrekken.’

Voor het hele artikel kijk op de
website van de VNG!

Bron: VNG Magazine, 4 februari 2011

Gesprek met vrijwillige brandweerman over veiligheid


Ik ben niet gelukkig met het sluiten van de post Lage-Mierden. Alles wordt professioneel opgeschaald maar of het daardoor beter wordt, is de vraag.

Natuurlijk heeft het werken vanuit een veiligheidsregio voordelen. Maar als deze professionalisering trend zich door zet dan krijgen we andere problemen. Stel dat je in Reusel een hoogwerker uit Eindhoven moet laten komen dan heeft men daar al die tijd geen voorziening.

De bureaucratie en en de papieren schijnveiligheid slaat ook hier toe.. Weet je de betrokkenheid en inzet die wij als vrijwilligers hebben gaat ook verloren met een louter professionele brandweer.. wij hebben nog onze eigen kazerne nog gebouwd.

Werken met vrijwilligers is voor de overheid voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Weet je wat het is wat weg is, is weg en komt niet meer terug. Stel dat we nu de post Lage-Mierden sluiten en over twee jaar hebben we de mogelijkheid om te werken met kleine operationele teams, dan is het te laat.

Ik snap trouwen niet dat al die professionele brandweer mannen een fulltime baan hebben. We zouden ook kunnen kijken of het brandweerman zijn gekoppeld kan worden met een parttime baan als veiligheid ambtenaar, werken als voorwerker bij de WSD of in de plantsoenen.

Ik bedoel maar er zijn best alternatieven als je wat meer out of the box durft te denken. Als brandweer mensen zijn we heel veel bezig met het opbouwen van routine, maar in de acute nood situatie is het toch vaak improviseren. Wat mij betreft heeft veiligheid alles te maken met betrokkenheid, bevlogenheid en verantwoordelijkheid.

zondag 6 februari 2011

Hoe kunnen we het platteland leuk houden?

Beste vrienden,

Zondag 27 februari, Op De Cultuur Boerderij te Westelbeers
concert en workshop van Folkzien

Workshop volksmuziek en samenspel van 11 tot 15u.
Optreden aanvang 16 u inkom gratis

René en Marianne houden zich bezig met de volkstraditie in Europa en met volkscultuur uit onze regio.
Hun drijfveer is hun passie voor volkse instrumenten en het zingen in de geest van de traditie.
Zij spelen zelfgeschreven volksmuziek met duidelijk Keltische invloeden.
René Krol: multi-instrumentalist o.a. trekharmonica, gitaar en zang.
Marianne Wynen: viool, nyckelharpa, zang.
Ze hebben onlangs muziek geleverd aan de Brabantse film over het leven van Keskenaote,
een jongen uit de kempen.
www.innaamvandevader.nl

Info over de samenspelworkshop.
De stage o.l.v. René Krol is voor iedereen die een volksmuziekinstrument speelt, van beginners tot
gevorderden.
Aanleren van muziekjes uit de film van Keskenaote op het gehoor, eventueel notenschrift en
trekzaktablatuur. De hoofdzaak is samenspelen.
Workshop van 11 tot 15u. Kostprijs €15
Eind van de middag is soep voorzien, gelieve bij inschrijving te vermelden indien u daar gebruik
van wilt maken.
Meer informatie en vragen
info@folkzien.com
0032 14 67 23 61
0032 472 380 559

Locatie:
De Cultuur Boerderij
Gerard en Berdie Pasmans
Voldijnseweg 8
5091 KK Westelbeers
013 514 26 53
Info@cultuurboerderij.nl
www.cultuurboerderij.nl

Voor een filmpje
http://www.youtube.com/user/MissingLinQTube#p/u/0/R9DJ53gMuVU

Met vriendelijke groet,

Berdie en Gerard
"De Cultuurboerderij"

De gezinsboer lost het niet in zijn eentje op


Gisteren kreeg ik een reactie op mijn weblog van een varkensboer die er niet om loog:

"DE burger wil geen mega stallen maar de consument shopt in de supermarkt het goedkoopste vlees"

In mijn Lezing op 14 februari in de Bogaard in Moergestel ga ik in op het perspectief van de veehouderij in Nederland. De varkensprijzen zijn al meer dan een jaar slecht, onder de kostprijs. In 5 jaar tijd zijn er in Brabant 700.000 meer varkens gekomen. Het is niet voor niets dat we het een varkenscyclus noemen. Wanneer grootschaligheid kleinschaligheid verdringt,mega- bedrijven eten 1 á 2 sector genoten op. Op maandag 23 februari neem ik deel aan een debat georganiseerd door agrarische jongeren. Wat ik hun moet vertellen is waarschijnlijk niet wat ze willen horen, maar als ze allemaal willen groeien bij de overname van het bedrijf dan zal er maar voor de helft van de aanwezigen een toekomst als boer weggelegd zijn.

Kortom, er verandert niets als er niets verandert. Er zal dus over de hele lijn van Bank tot consument op een andere manier gewerkt moeten worden.

Niet pamperen en met de mond beleiden maar, b
estuurders die de confrontatie niet uit de weg gaan met voedings- en voederindustrie. Want laat ons wel zijn, naast de consument zijn het de banken (RABO), de veevoederindustrie (CEHAVE), de medicijnindustrie(AUV), de vleesmonopolisten (VION), de voedingsconcerns, (Campina, AH, Unilever) die bepalen welke richting de veehouderij uitgaat.
aar de consument shopt in de supermarkt het goedkoopste vlees"

vrijdag 4 februari 2011

10 redenen voor mij om op Raf te stemmen

Door Angelique van Wissen 1. Ik vind Raf een oprecht mens
 2. Raf kan helder belangen vertalen, hij kan verhaal halen en brengen
 3. Hij staat voor een harmonieuze verbinding tussen mensen, stad en platteland
 4. Raf is in staat zichzelf te vernieuwen, hij is creatief
 5. Onderwijs en educatie dragen bij aan een maatschappij waarin iedereen welkom is
 6. Cultuur is van ons allemaal
 7. Raf kan aan een ieder leren op heldere wijze wat oorzaak en gevolgen betekenen, zowel op maatschappelijk als economisch niveau
 8. Raf kan aansluiten, inleven en heeft een tomeloze energieke houding
 9. Ik deel zijn standpunt dat de "verwildering" van de samenleving een tragisch fenomeen is
 10. Ik geloof dat de inzet en geïnteresseerde kritische blik van Raf de wereld een stukje beter zal maken


Fontysdocent doet mee aan het kiezen van de Eerste KamerOnze docent van Sociale Studies, Raf Daenen, die al geruimte tijd actief is in de politiek, doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen op 2 maart aanstaande. Nummer 13 past hem wel, aanzien er van hem geen 12 in een dozijn gaan.

Raf staat er om bekend dat hij maatschappelijke kwesties aankaart en met een bezielde blik kritisch om zich heen kijkt wat de oplossingen, uitdagen en kansen zijn. Raf: "Ik hoor mensen wel eens zeggen: 'Dat is politiek', dan heeft men het over gekonkel, spelletjes spelen on onbetrouwbaarheid. Het woord vriendjespolitiek spreekt voor zich."

Maar: eerlijke politiek is creatief en maat samenleven leuk!

Volgens Raf Daenen is politiek geen spelletje maar wel:
 • Bouwen aan een leefbare samenleving voor iederen
 • Bouwen aan een duurzame toekomst
 • Vorm geven aan een duidelijke discussie gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen
 • Verantwoordelijkheid dragen en geven
 • Mensen recht in de ogen kunnen blijven kijken
 • Voorbeeldgedrag vertonen
 • Politiek is waardevast

"Uitleg geven en verhaal halen zit in mijn bloed, ik hou van lesgeven en de verbinding leggen met mensen"

Raf heeft een weblog gemaakt over zich standpunten; zo vind je op de weblog ook een aantal interessante bijdragen waaronder die van Frits van Duijnhoven over de opvallende zaak "Brandon".

Op donderdag 10 februari is Raf te beluisteren op radio 1 bij Goedemorgen Nederland over zijn visie, plannen en deskundigheden.

Op de weblog van Raf is te lezen waarom je zeker moet gaan stemmen op 2 maart; dat wist je vast al; de Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. De Eerste Kamer moet door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstellen toetsen.

Actueel voor ons is het wetsvoorstel over de bezuinigingen op het onderwijs waarvan de gevreeds langstudeermaatregel deel uitmaakt. Dit voorstel kan nog door de Eerste Kamer worden verworpen.

Het is dus belangrijk dat jij je stem laat horen! Job Cohen legt het je haarfijn uit op de weblog van Raf. Kijk dus snel op http://rafdaenen.blogspot.com/.

donderdag 3 februari 2011

Mijn sociale vorming

Ik ben opgegroeid in een boerengezin. Ik ben de jongste van 11 kinderen. Door schaalvergroting in de landbouw moest mijn vader de boerderij verkopen en gaan werken in de Luikse metaalindustrie. Na een tussenstop in de Belgische fruitstreek kwamen we als gezin in de Belgische Kempen terecht. Wijs geworden door hun eigen ervaringen vonden mijn ouders dat je moest studeren om een goede start in de samenleving te maken.

Vanuit Zonhoven, de witte agrarische enclave tussen de mijndorpen, moest ik iedere dag 20 km op de fiets om in Genk naar het Atheneum te gaan. De mijnstakingen in Zwartberg en Winterslag hebben indertijd veel indruk op mij gemaakt. De arbeidersonrust en het gewelddadig optreden van de ME, waarbij 3 mijnwerkers doodgeschoten werden zette me als jongeling erg aan het denken. De priester die ons godsdienstles gaf heeft ons als leerlingen ondersteund in het verwoorden van onze onmacht. Het onrecht, de kwetsbaarheid van de arbeiders en de sociale ontreddering veroorzaakt door overheidsinterventie en de mijnorganisatie die de stekker eruit trok, waren aanleiding om mij te verdiepen in de arbeidsbeweging.

De sluiting van de mijnen heeft jarenlang invloed gehad op de sociaal economische problematiek in de mijnstreek. Mijn eerste confrontatie met gastarbeiders dateert uit die tijd. Ben Ali was mijn Marokkaanse vriend die ik wekelijks tegenkwam in de kroeg en die ik na sluitingstijd uitnodigde om bij ons thuis op visite te komen. Van gezinshereniging was nog niet zo van zelf sprekend.

Een van de betere sociale maatregelen die de gemeente samen met de mijnorganisatie na de mijnsluiting nam, was dat voormalige mijnwerkers hun cité woningen tegen een lage prijs konden kopen. Ondanks de grote werkeloosheid gaf dit een economische en sociale impuls aan de vaak uitgeleefde mijnwerkersbuurten. Genk met de omliggende mijndorpen is nu een van de meest bedrijvige regio’s van Belgisch Limburg.

Al met al ben ik in mijn jonge jaren en in mijn middelbare schooltijd geconfronteerd met ingrijpende sociaal/economische ontwikkelingen die grote invloed hadden op ons gezin en onze omgeving. Ik heb ervaren dat solidariteit en de kracht van mensen samen heel wat positiefs teweeg kan brengen. Ik volg dan ook de ontwikkelingen in Egypte en Tunesië met bijzondere interesse en gevoelens.Een sociale samenleving is niet pamperen, maar wel gezonde zorg hebben voor elkaar.

Uiteindelijk ben en blijf je zelf verantwoordelijk om je leven een eigen wending te geven. Voor mij was dat toen ik op mijn 18de jaar naar Nederland kwam en ging werken in de justitiële psychiatrie. En nu 35 jaar later woon ik samen met een pracht vrouw en drie mooie kinderen in het mooiste plaatsje van de Nederlandse Kempen,Westelbeers.

dinsdag 1 februari 2011

Open brief aan Ruud van Heugten van het CDABeste Ruud,

Brabant heeft te veel kippen en varkens, 60% van onze productie is voor de export, het milieu en de natuur worden zwaar belast. Bij steeds meer inwoners van onze mooie Provincie is er zorg over de invloed van grootschalige Intensieve Veehouderij op onze gezondheid. MRSA, cara, zoönose en Q-koorts zijn ziekteverschijnselen die heftig binnen kunnen dringen in het leven van mensen.

In Oirschot is de buurtschap Heiakkers/Huijgevoort gelegen. Jarenlang hebben boeren en buitenlui tolerant samen geleefd. Met elkaar werd carnaval gevierd, en dat was een groot feest. Door de actieve inventarisatie van lopende zaken en autonome ontwikkelingen wordt dit buurtschap nu geconfronteerd met mogelijk 6 ha aan extra IV-stallen. Deze grensoverschrijdende ontwikkeling deed de vlam in de pan slaan. Het leidt waarschijnlijk tot een hoop onnodige onrust want Provinciale Staten keurt dit nooit goed. Maar het kwaad is wel geschied.

Regelmatig lees ik dat u vindt dat we een betrouwbare overheid moeten zijn. Ik vraag me af of we dat zijn voor omwonenden en voor de generaties na ons. Met alle respect, u bent bezig met een achterhoedegevecht, waarmee u alleen maar weerstand oproept bij duizenden Brabanders. Het is per definitie een verloren strijd, want iedere grensoverschrijding lost misschien het probleem op van een enkele boer maar roept steeds meer weerstand op tegen de gehele sector.

Waar ik graag met u van gedachten over wil wisselen is de wenselijkheid om een andere koers te varen met onze veehouderij:
 • Een koers waarbij welzijn en gezondheid van mens, boer en dier voorop staat.
 • Een koers waarbij we de keten van banken, adviseurs, juristen, voer en voedingsindustrie die elkaar in de greep hebben, doorbreken.
 • Een koers waarbij de leefbaarheid van het platteland en het echte gezinsbedrijf voorop staan.
 • Een koers waarbij we inzetten op de Brabantse innovatieve krachten voor een nieuw perspectief.
Volgens mij noemt men dit bij het CDA goed rentmeesterschap!!!!

Beste Ruud, meer kan niet meer, laten we daarom eens praten over een nieuw perspectief, waar de boer weer boer kan zijn en we recht doen aan welzijn en gezondheid van mens, boer en dier. Laten we onze energie bundelen voor een echt Mooi Brabant, je bent welkom!