maandag 31 maart 2014

de koninklijke burger


Is Koning Burger de weg kwijt?

Wanneer een politicus mensen oproept om te scanderen ‘minder Marokkanen’ en daarop reageert met:  ‘dat gaan we regelen’, dan is er iets fundamenteel mis met deze politicus, maar ook met degenen die zich tot het scanderen laten verleiden. Hoe kunnen we dit gedrag begrijpen, en is het gedrag te veranderen?

Sociale wetenschappers wijzen er op dat in de huidige samenleving via allerlei kanalen de burger wordt verleid tot directe bevrediging van vaak egoïstische behoeften.  In veel reclame boodschappen moet alles hier en nu, meteen voor ons bereikbaar zijn. We zijn inmiddels via de media geprogrammeerd om niet langer te dulden dat we niet onmiddellijk krijgen wat we willen. Als deze werkelijkheid wordt gefrustreerd, omdat banen verloren gaan, omdat het inkomen onzeker wordt, of omdat de WW termijn wordt verkort, dan zoeken we naar  een zondebok. Dan krijgen voorbeeldfiguren die haat zaaien en zondebokken aanwijzen de ruimte. Dat gebeurt zeker als er verhalen rondgaan over een Marokkaanse vrouw, die iedere maand 1.400 euro opgestuurd krijgt van Sociale Zaken in Nederland.  Dat soort verhalen vormt een prima voedingsbodem voor de opruiende taal van figuren (volksmenners??) zoals Wilders. Zeker als zittende bewindslieden hier tegen alleen verdedigende rationaliseringen inbrengen, in plaats van enige vorm van mild begrip. Rationaliseren is niet het medicijn tegen de maatschappelijke crisis, want crisis voltrekt zich juist buiten de ratio, statistieken en maatregelen.

Daarop werd de PvdA werd bij de gemeenteraadsverkiezingen afgerekend. Niet op de inhoud van haar argumentatie, maar op de emotie die de wijze van argumenteren opriep. In Oirschot lukte het ons om een toenaderende, luisterende campagne te voeren met een krachtig, in de maatschappij verankerd team en met jeugdig elan, met een verbindend bezoek van Jeroen Dijsselbloem en met inhoudelijk goede, wat humoristisch relativerend ingestoken debatten. Dit riep positieve reacties op, tot het moment dat de landelijke politici zich gingen manifesteren tijdens de campagne. Vanaf dat moment ontstond er, in reactie op de landelijke tv-debatten, steeds vaker een enigszins agressief tegengeluid. Mensen voelden zich in hun emotie aangetast, voelden zich niet gezien of gekend en in hun bestaanszekerheid bedreigd. Zo gaven deze debatten extra voer aan een al negatief ervaren werkelijkheid.

Hoe is het tij te keren? De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum pleit er in haar boek ‘Niet voor de winst’ voor, dat we als samenleving moeten investeren in een andere weg. We moeten opvoeden tot democratie. Dat betekent onder meer dat het huidige onderwijs-gericht-op-winst moet transformeren naar onderwijs-gericht-op-democratie. Antimorele motieven worden ingeruild voor redelijkheid. Het antwoord op ophitsende politiek is het herwaarderen van het belang van argumenteren. De basis voor de argumentatie ligt in het besef dat we wereldwijd van elkaar afhankelijk zijn. Het besef van wereldburgerschap is fundamenteel voor de discussie over hoe de samenleving op een goede manier te organiseren. Het betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om te participeren, en dat ieder mens een eigen constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarvoor moet het egoïstische eigenbelang  soms wijken. Anderzijds moet niet alles gerationaliseerd worden en in kosten-baten beslismodellen gepresenteerd. Er moet ruimte blijven voor creativiteit, en we moeten durven investeren in fantasie en verbeelding.

Onze maatschappij in crisis behoeft vanuit de geesteswetenschappen weer diepte-investeringen in de betekenis van werkelijk samen leven. Dit betekent ook een heroriëntatie op de doorgeschoten marktwerking. Waar en wanneer is marktwerking functioneel, en wanneer juist niet. Het is noodzakelijk om te komen tot een samenlevingsbrede heroriëntatie, op de basale waarden van samenleven en op de randvoorwaarden die dat vereist op het gebied van zorg, opvoeding en onderwijs tot constructief burgerschap. Daarbij wordt het ook hoog tijd voor een heroriëntatie op het maatschappelijk voorbeeldgedrag van sleutelfiguren. Het maatschappelijk midden de (sociale) Professional hoort in deze de kar te trekken en weer los te komen  van de marktgerichte ZZP slavernij.

Als we dat realiseren, dan kunnen we de stap zetten van Koning Burger die alles naar zijn hand wil zetten, naar de koninklijke burger die zich ten volle realiseert dat het zelf goed hebben ook betekent de verplichting om goed te zijn voor anderen.

maandag 24 maart 2014

Proficiat SP en DGM en bedankt kiezer


Als PvdA feliciteren we de fracties van SP en DGM met hun overwinning.
Voor de PvdA verliepen deze verkiezingen teleurstellend en gingen we terug van twee naar een zetel. Ondanks dat willen onze kiezers toch bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
We zijn optimistisch,  er waren nl. ook positieve ontwikkelingen aan deze campagne voor ons als PvdA. Onze actieve kern is het afgelopen jaar verdubbeld  en verjongd . We hebben met een leuke, enthousiaste groep actief campagne gevoerd. In de lokale debatten waren we inhoudelijk, helder  en constructief aanwezig met name als het gaat over Zorg en Intensieve Veehouderij.
Het bezoek van Jeroen Dijsselbloem tijdens Beers Gebuurt was verbindend voor heel de gemeenschap en een voorbeeld hoe je jongeren bij de politiek kunt betrekken.
Tot aan de bemoeienis van de landelijke politici aan de debatten was er een positieve stemming waarneembaar op straat. We hebben ons moeten verantwoorden voor vooral de landelijke politiek. De lokale politiek verdween hierbij naar de achtergrond. Hiertoe zullen wij zeker ook actie ondernemen  richting ons landelijk bestuur.
Tot slot valt op dat het linkse blok dankzij de SP is verdubbeld in Oirschot, hetgeen mogelijkheden biedt voor de lokale sociale agenda en de decentralisaties.
Wij wensen Oirschot een goede bestuurlijke samenstelling met breed draagvlak en deskundig verbindende bestuurders voor de komende vier jaar.
Voor ons als PvdA is het slikken, onze wonden likken en  ….. met nieuw elan te strijden voor een sterker en socialer Oirschot en de Beerzen.
Namen PvdA Oirschot - de Beerzen
Het campagne team met vriendelijke
Henk van Rees, Ad Aben, Kees van Zantvoort en Raf Daenen 0646298931

 

dinsdag 18 maart 2014

Vandaag mag je stemmen

Morgen kun je gebruik maken van je stemrecht!

Natuurlijk heb je al gekeken naar het programma van alle politieke partijen, waarschijnlijk heb je ook meegekregen hoe de verschillende politieke partijen zich landelijk en lokaal profileren, net zo belangrijk is het wat dat de kandidaten die op een lijst staan gedaan hebben in het belang van de gemeenschap en wat je verwacht dat kandidaten zullen bereiken de komende vier jaar. Ik wil je vragen om te gaan stemmen en mensen in je omgeving te stimuleren om te gaan stemmen, zodat Oirschot de Beerzen eruit springt als de gemeente waar mensen betrokken zijn op de politiek en gebruik maken van hun stem. Er valt echt wat te kiezen als het gaat om de organisatie van zorg, grenzen aan de intensieve veehouderij en het bouwen van betaalbare woningen. Zelf heb ik me al wat jaartjes ingezet voor een sociale, gezonde en creatief ondernemende gemeenschap en dat wil ik blijven doen.
Kortom je bent en blijft welkom maar ga vooral stemmen,
Met vriendelijke groet
Raf Daenen, lijsttrekker PvdA Oirschot de Beerzen
Telefoon M 0646298931 E: r.daenen@fontys.nl ;

woensdag 12 maart 2014

spanningen en conflicten tussen professionele brandweer en vrijwilligers

Vraag aan Burgemeester als verantwoordelijk portefeuilehouder
Uit mijn netwerk vernam ik dat er de nodige spanningen zijn tussen professionele en vrijwillige brandweer, dat er zelfs sprake is van miskenning en arrogantie. Zijn de verantwoordelijke Burgemeesters op de hoogte van deze spanningen en hoe treed men dit tegemoed. Als pvdA Oirschot de Beerzen zijn we eerder kritisch geweest over de regionalisering van de Brandweer. De gerustellende antwoorden die we in der tijd kregen dat er niets zou veranderen in de operatie van de vrijwillige brandweer activiteiten, zijn misschien toch niet zo gerustellend. De verkregen signalen verontrusten ons heel erg. Want de vrijwillige brandweer is veel meer dan het brandjes blussen het is 1 van de krachtigste vrijwilligers organisaties die zich inzetten voor de veiligheid van hun medeburgers. Het zou slecht zijn voor de gemeenschapszin om dergelijke organisaties niet te koesteren. Neem voor de goede zaak ook eens een kijkje op http://www.brandweervrijwilligers.nl/
Met vriendelijke groet Raf Daenen PvdA Oirschot de Beerzen

zondag 2 maart 2014

Uitbreding Eindhoven Airport

Hoe het werkt!
Als lokale politicus verbaas ik me er steeds weer over hoe afspraken met hogere overheden telkens wijzigen en opgerekt worden door de regelgeving net iets te veranderen.
Voor Oirschot als plattelandsgemeente gaat het gewoonlijk om de intensieve veehouderij. Het ene moment is het onderwerp “odeur units”, lees: ammoniakuitstoot, vervolgens betreft het de grootte van een bouwblok, dan weer gaat het om het aantal dieren en het gebruik van de best mogelijke technologieën.
Vandaag las ik in de krant dat Eindhoven Airport 3x zo groot kan worden. Dat betekent dat er belanghebbenden zijn die dit met alle kracht willen bevorderen. Volgens mij gaat dat onvermijdelijk gepaard met overlast voor de omgeving. In ons geval om Oirschot en de Beerzen.
Na de Alderstafel leken de grenzen helder en duidelijk. Eerst ging het over de vluchttijden, toen over aantallen vluchtbewegingen, vervolgens over geluidsnormen en andere vliegroutes of het gebruik van betere technologieën. In elk geval werd een grens gesteld van 10,8 km2 geluidsruimte.in 2020. Maar de drang om alsmaar meer en groter te willen is sterk. Het algemeen belang van gezondheid en milieu wordt maar al te gemakkelijk ingeleverd voor het ondernemingsbelang of economisch belang.
Zelf ben ik voorstander van duidelijke kaders die niet steeds weer worden opgerekt. Dan weet iedereen waar men aan toe is zodat grensoverschrijdend gedrag niet uitgedaagd en beloond wordt. Het kan toch niet zo zijn dat degenen met het meeste geld en invloed, en dus met de “beste adviseurs en juristen” steeds aan het langste eind trekken.

vrijdag 28 februari 2014

Oirschotse Raad minder sociaal dan gedacht

Het initiatief voorstel: Kwijtschelding gemeente belasting
Geen enkele Oirschotse fractie vond het noodzakelijk om dit initiatief voorstel te steunen. Een doekje voor het bloeden was wel dat men bereid was het onderwerp armoedebeleid in het begin van de volgende raadsperiode te agenderen en breed bespreekbaar te maken
Stem sociaal stem PvdA

Overwegende dat
We als PvdA de laatste 2 begrotingsbehandelingen aandacht gevraagd hebben voor het schrappen van de mogelijkheid tot kwijtschelding gemeente belastingen. We tot 2x toe we te horen kregen dat er middels bijzondere bijstand compensatie mogelijkheden waren.
We afgelopen maand vragen gesteld hebben over de stand van zaken m.b.t. het verlenen van bijzondere bijstand in functie van de kwijtschelding gemeentelijke belasting. We onderstaande antwoorden hebben gekregen:
Vragen:
1. Hoeveel aanvragen en toekenningen kwijtschelding gem. belastingen waren er in 2011 en 2012 ? Hoeveel geld ging er in totaal in om?
2. Hoeveel aanvragen en toekenningen bijzondere bijstand ivm gemeentelijke belastingen waren er in 2013 (tot 1-11-2013). Hoeveel geld er daar totaal in om?  
Antwoord:
Vraag 1:
Zie onderstaande tabel. Aanvragen 2011 betreffen het belastingjaar 2010 en aanvragen 2012 het belastingjaar 2011. Aanvragen worden achteraf ingediend.
Overzicht kwijtscheldingen 2011 en 2012
Jaar
Aanvragen
Toegekend
Bedrag
2011
52
36
€ 7.492,34
2012
38
35
€ 10.379,41
Vraag 2:
Via de bijzondere bijstand is het niet mogelijk om sec kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dit is met ingang van het jaar 2012 afgeschaft. Inwoners kunnen echter altijd een beroep doen op de bijzondere bijstand als hun inkomen van een dermate niveau is dat ondersteuning gewenst is.
Constaterende dat:
Er tot onze verbazing helemaal geen mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen via de  bijzondere bijstand is, er in elk geval geen gebruik van gemaakt is.
In deze tijd de effecten van de economische crisis sterk gevoeld worden (toename werkloosheid als gevolg van faillissementen) en met name voor gezinnen aan de onderkant van de inkomstenladder
Er door de economische crisis er steeds meer mensen op of onder de armoedegrens leven;
Dat kwijtscheldingsbeleid bijdraagt aan een vangnet voor minima;
De uitgaven voor kwijtschelding belasting op jaarbasis beperkt zijn.
Dat het Ministerie van SZW extra middelen in 2013 en volgende jaren beschikbaar stelt om gezinnen die op het minimumniveau leven te ondersteunen.
Dragen het college op om
Vanaf heden 25/2/2014 het oorspronkelijke tot 2012 gehanteerde kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen opnieuw in te voeren.
Namens PvdA Oirschot de Beerzen

Raf Daenen